Warunki zakupu

Regulamin KONSUMENCKI SKLEPU DUREX

Sklep internetowy Durex, działający pod adresem: www.durex.pl jest prowadzony przez  Primavera Parfum Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Serockiej 10, lok. II piętro, 04-333 Warszawa (dalej zwany również „Sklepem Durex” lub „Sprzedającym”), NIP: 1182088810 oraz REGON: 146414837, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658258.  Dane kontaktowe: tel.: +48 572 334 497; fizyczny adres Primavera Parfum Sp. z o.o. Spółka komandytowa Centrum Panattoni ul. Logistyczna 6, 05-250 Ciemne

 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży wyrobów medycznych, wyrobów elektromagnetycznych i produktów ogólnych w sklepie internetowym Durex, zlokalizowanym pod adresem https://www.durex.pl na rzecz „konsumentów" w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014 r. poz.121 ze zm).

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sklepem Durex, zwanym dalej Sprzedającym.

Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiający zapisanie go na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego.

Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.durex.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśród najczęściej stosowanych w Polsce metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą:

 https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Podstawowa odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na rękojmi określonej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 ze zm). Z kolei gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę. Jeżeli Sprzedający wprowadzi produkty z gwarancją, Kupujący zostanie zawiadomiony o treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja będzie wskazywała obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 1. Zasady dokonywania zakupów

Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://durex.pl.

Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów: 1) - wybór produktu („do koszyka"), 2) - wybór sposobu płatności i dostawy, 3) - wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, 4) - potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego. 

W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru płatności z góry jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia.

Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od Kupującego kwotę za zamówiony produkt.

Cennik dostawy znajduje się po kliknięciu tutaj.

Wszystkie produkty prezentowane przez Sprzedającego są oryginalne.

Akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na przekazanie faktury drogą elektroniczną.

 1. Formy płatności i dostawy

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony do Kupującego można dokonać poprzez system płatniczy PayLane.

Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Durex e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

Dostawa zamówionych produktów następuje przesyłką kurierską. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

 1. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór jest poniżej treści regulaminu. Skorzystanie z udostępnianego wzoru nie jest obowiązkowe.

W przypadku, gdy Kupujący dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podał rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: durex@pvex.pl.  Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Primavera Parfum Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Durex, Centrum Panattoni ul. Logistyczna 6, 05-250 Ciemne, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.

W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres Centrum Panattoni ul. Logistyczna 6, 05-250 Ciemne niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech jego funkcjonowania.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz:

 1. a) dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta.
 3. Reklamacje wad produktów

Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. Ponadto produkty są dostarczane, jako nowe, oryginalne i w oryginalnych opieczętowanych opakowaniach. 

W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121ze zm.) w tym m.in. art. 556 – 576.

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 1. a) wymiany towaru na nowy;
 2. b) naprawy towaru;
 3. c) obniżenia ceny;
 4. d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

 1. a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 2. b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
 3. c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:

 1. a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego

albo

 1. b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może przekazać Sprzedający wysyłać listem poleconym na adres Primavera Parfum Sp. z o.o. Spółka komandytowa Centrum Panattoni ul. Logistyczna 6, 05-250 Ciemne Z DOPISKIEM "REKLAMACJA DUREX" lub na adres e-mail: durex@pevex.pl.

Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:

 1. a) naprawy towaru,
 2. b) wymiany towaru na nowy,
 3. c) obniżenia ceny towaru,

to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 1. Dane Osobowe

Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w sklepie jest Reckitt Benckiser (Poland) SA. z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowieckie, Polska, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj.

Primavera Parfum Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Reckitt Benckiser (Poland) S.A., zgodnie z pkt 5 Polityki Prywatności, wyłącznie w celu realizacji sprzedaży w Sklepie Durex zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Style Group Sp. z o.o. S.K.A  w Warszawie (KRS: 0000386519) jako podwykonawca Primavera Parfum Sp. z o.o. Sp.k.  jest podmiotem, któremu Primavera Parfum Sp. z o.o. Sp.k. podpowierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz obsługi płatności w Sklepie Durex.pl, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

EPARAGONY

1. Eparagon jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

2. Warunkiem wydania eparagonu jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża zgodę na wydanie eparagonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując niniejsze warunki sprzedaży.

3. Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl

4. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta. 

5. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.  

6. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i wydania eparagonu.

7. Sprzedawca może udostępnić podmiotowi realizującemu obsługę informatyczną w zakresie wydawania, utrzymania i zapewnienia dostępu do eparagonów numer telefonu bądź adres e-mail Klienta, który może być przetwarzany na potrzeby: 

a. weryfikacji czy dany numer telefonu bądź adres e-mail został zarejestrowany w produktach własnych podmiotu obsługującego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji udostępniania w ramach tych produktów Klientowi widoku eparagonów oraz dodatkowych informacji pochodzącym z procesu ich wydawania 

b. wysyłania smsów i innych powiadomień do Klientów potwierdzających wydanie eparagonu do systemu informatycznego podmiotu realizującego obsługę informatyczną eparagonów.